뉴스 - 이벤트
Thứ 2, Ngày 22/05/2023, 10:00
빈증성 지도자 쿠바 마리엘 개발경제특구의 관리위원회 영접
Font size: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/05/2023

​TTĐT – 5월 6일 오후, 빈증성 행정센터에서 빈증성 상임위원회 위원 겸 인민위원회 상임부위원장인 마이 훙 중 님은 쿠바 마리엘 개발경제특구에 대한 정보와 투자기회를 소개하기 위해 마리엘 개발경제특구의 부사장인 야넷 바스케스 발데스 님이 이끄는 마리엘 개발경제특구의 관리위원회의 대표단을 영접하였다.

회의에서 빈증성 인민위원회 상임부위원장인 마이 훙 중 님은 빈증성의 경제사회 발전상황에 대한 개요 정보를 나누었다. 그동안, 빈증성은 항상 경제사회발전과 외국인 직접 투자(FDI) 유치 속도에서 국내 최고의 지역 중 하나로 평가되어 왔다. 2022년, 빈증성의 경제사회상황은 계속 번영하고 모든 분야에서 많은 긍정적이고 포괄적인 결과를 달성했다. 또한 빈증성는 항상 투자 환경을 개선하고 행정 절차를 개혁하며 경쟁력을 강화하도록 노력한다.

특히 2023년 첫 4개월 동안 빈증성은 8억 9100만 달러 이상의 FDI를 유치했다. 2023년 4월 30일까지 누계하여 빈증성은 총 등록 자본금이 400억 달러로  65개 국가 및 영토에서의 4101개의 투자 프로젝트를 받았다.


빈증성 인민위원회 상임부위원장인 마이 훙 중 님은 쿠바 마리엘 개발경제특구의 부사장인 야넷 바스케스 발데스 님을 영접하고 있다

빈증성 인민위원회 상임부위원장인 마이 훙 중 님은 2022년 2월에 빈증성 지도부의 대표단과 비즈니스 대표단, 투자 및 무역 진흥 전문가는 쿠바로 출장을 가는 동시에 마리엘 개발경제특구를 방문하여 아르테미스 성과 같이 회의를 열었다고 하셨다. 2023년 4월 베트남 국회의장의 쿠바 공식 방문 및 실무의 틀 내에서 빈증성과 아르테미사 성(쿠바)은 양측 간 협력관계 설립에 관한 의향서에 서명했고 빈증성이 아르테미사 성에게 쌀 50톤을 수여했다.

앞으로 빈증성은 두 성이 보다 깊고 포괄적으로 연결하기 위한 실무대표그룹을 설립할 계획이다. 동시에 양국 기업이 상호 투자 기회에 대해 배우기 위해 온라인 회의 개최를 촉진하며 기업이 이 지역의 투자기회에 대해 알아볼 수 있게 하기 위해 마리엘 개발경제특구에 대한 더 많은 정보를 전파할 필요가 있다.


빈증성 인민위원회 상임부위원장인 마이 훙 중 님은 쿠바 마리엘 개발경제특구의 부사장인 야넷 바스케스 발데스 님에게 기념선물을 드리고 있다

야넷 바스케스 발데스 님은 빈증성의 성과와 발전 방향에 대한 인상을 표현했다.

야넷 바스케스 발데스 님은 아르테미사 성이 이전 하바나 성의 가장 큰 자치체 지역이라고 했다. 아르테미사 성은 사탕수수, 담배, 파인애플, 각종의 과일, 와인, 비누의 생산 및 수출을 전문으로 하는 이 지역의 핵심 무역 및 가공 센터 역할을 한다. 아르테미사 성이 하바나와 피나르 델 리오 간의 주요 고속도로와 주요 철도 노선에 위치해 있다. 이곳은 베트남 타이빈(Thai Binh) 회사가 투자·운영하고 있는 지역이기도 한다. 아르테미사 성의 마리엘 개발경제특구는 쿠바 최초의 특별 구역으로 쿠바 서반구의 주요 해상 무역로의 교차로인 카리브해 중심부에 유리한 지리적 위치를 가지고 있다.

2023년 4월 21일, 아르테미사 성 마리엘 개발경제특구에서 베트남 국회의장 브엉 딘 훼 님과 쿠바 국회의장 에스테반 라소 에르난데스님이 참석하여 수첼 – TBV 합작투자세제공장 및 타이빈 투자주식회사의 태양광 발전소 개관식에 테이프를 끊었다. 동시에 비글라세라 총회사의 비마리엘 산업단지의 제2단계 착공식에 참석하고 쿠바 생명공학 및 유전학 센터 (CIGB)를 방문했다.

야넷 바스케스 발데스 님은 미래에 마리엘 개발경제특구는 개발을 위해 성의 전반적인 자원을 수집할 것이고 외국인 투자를 유치하기 위해 산업단지의 현대적이고 인상적인 인프라에 투자할 것이라고 했다. 또한 쓰레기를 줄이고 환경을 보호하기 위해 깨끗하고 친환경적인 에너지 개발에 집중할 것이다. 그리고 아르테미사 성 마리엘 개발경제특구의 특성과 투자 잠재력을 베트남의 비즈니스 커뮤니티와 협회에 소개하고 정보를 교환하고 홍보할 수 있는 많은 기회가 생기기를 바란다.


대표들이 기념사진을 찍고 있다.

Views:  Views:   55
Share:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Tin liên quan

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
뉴스 - 이벤트