뉴스 - 이벤트
Thứ 6, Ngày 26/05/2023, 09:00
비국영 기업 당원의 질을 향상시키기 위한 방안 논의
Font size: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/05/2023

​TTDT – 5월 24일 투저우못시에서 빈증성 청지학교는 "오늘날 빈증성 비국영 기업 당원들의 질을 향상시키기 위해 제기된 문제들"이라는 학술회의(심포지엄)를 조직했다. 빈증성 상임 부당서기장 겸 지방 정치학교 총장인 응우옌황타오 님이 이 학술회의를 주재했다.​

과학자들의 지도자, II 지역 정치아카데미의 강사, 빈증성 부처 및 기관, 단체의 지도자, 현-시의 지도자, 당위원회의 지도자들이 학술회의에 참석했다.

소개 발표에서 응우옌황타오 님은 이 학술회의가 당원 개발에 대해 제11차 빈증성 당대회의 견해를 더욱 구체화하는 것을 목표로 한다고 강조했다. 동시에 그는 모든 수준에서 당위원회의 직접적인 리더십 역할과, 조국전선위원회 및 정치ꞏ사회 조직이 자원을 창출하고 사기업 및 외국인 투자 기업의 당원을 받아들이는 업무에 참여하기 위한 과학적 논거와 실질적인 근거를 제공했다고 밝혔다. 이 지역의 당원 개발 현황과 장점, 한계, 원인 및 교훈에 대해 종합적으로 평가하고도 향후 비국영 기업의 당원 개발 효율성을 개선하기 위한 솔루션 및 건의 사항을 제안한다.

이 회의는 또한 과학자들이 다른 지역의 비국영 기업에서의 당원 개발에 대한 경험을 공유하여 이를 바탕으로 빈증성에 교훈을 비교하고 타산지석으로 삼는 포럼이기도 했다.


학술회의에서 발표하는 빈증성 상임 부당서기장인 응우옌황타오 님

그는 이 회의를 통해 비국영 기업에서의 정당 발전을 강화해야 할 중요성과 필요성에 대한 정당 각급 당위원회와 조직들의 인식 변화에 기여하기를 희망했다. 지속적으로 노력하고, 어려움을 극복하고, 지방의 정당 발전에 더 집중하여 제11차 빈증성 당대회 결의와 제13차 전국 당대회 결의의 성공적인 이행에 기여한다.

  

회의의 전경

"노동자들 사이의 당원 개발"은 2020~2025년 임기의 제11차 빈증성 당대회에서 빈증이 확정한 획기적인 프로그램 4가지 중 하나이다. 지방 당위원회는 특히 당원이 적거나 없는 지역, 단위, 사업장에서 적극적으로 자원을 창출하고 신규 당원을 받아들이는 등 이 업무에 대한 핵심 지시를 내렸으며, 사기업 및 외국인 투자 기업의의 당원 및 당의 조직 건설을 중시한다. 빈증성은 "2021~2025년 기간 동안 노동자들 사이의 당 개발 작업"에 관해 2021년 7월 7일자 제25-CTr/TU호 프로그램과 을 공포했다. 빈증성 당위원회 상임위원회는 2020~2025년 임기의 당원을 개발하는 2021년 4월 22일자 제18-KH/TU호 계획과, 빈증성에서 2020~2025년 임기 동안 비국영 기업의 당 조직 및 정치ꞏ사회 조직을 건설 및 개발하는 지원 자원에 관한 제03-DA/TU호 제안을 공포했다. 지금까지 전체 지방에서 비국영 기업 75개에서 당조직을 당원 3,800명으로 설립했다.

그러나 비국유기업의 당조직을 건설하고 당원을 개발하는 업무는 아직 정해진 기대와 요구에 도달하지 못했다.


학술회의에서 발표하는 II 지역 정치아카데미 당 건설학과의 응우옌티쩜 박사


학술회의에서 발표하는 지안시 당위원회 상임 부당서기장인 응오응옥디엡 님​

회의에서 대의원들은 향후 비국영 기업의 당원 개발 효율성을 개선하기 위한 솔루션을 나누고 제안했다. 따라서 기업주, 각급 관리자, 근로자들이 이해당사자들에게 당의 지침 및 지침, 국가 및 지방정부의 정책 및 법률, 기업의 규정을 선전 및 보급하는 데 당조직이 중요한 역할을 한다는 것을 깨닫도록 선전사업을 강화할 필요가 있다. 동시에 "동고동락", "조화로운 이익, 위험 공유" 모토를 기반으로 기업-국가-근로자의 이익을 조화시키는 가교 역할을 한다.

각급 당위원회는 현지 상황에 부합하는 구체적인 해결책과 계획을 수립하며, 당위원회 위원장과 인민위원회 위원장은 비국영 기업의 기업주, 당원, 노조원, 청년들과 주기적으로 직접 접촉하고 만나고 대화하여 그들의 생각과 의향을 듣고 적법한 건의와 제안을 접수하고 응하며 정보 교환 채널을 형성한다.

능력이 있고 평판이 좋은 당원을 할당하고 배치하여 당에 참가할 수 있는 조건과 기준을 충족하는 비국영 기업주에게 모니터링, 동원, 지원 및 소개하고, 근로자들이 당에 참가할 수 있도록 동기를 부여한다.​

Views:  Views:   55
Share:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Tin liên quan

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
뉴스 - 이벤트