뉴스 - 이벤트
Thứ 5, Ngày 27/07/2023, 22:00
빈증 충격노동자 팀의 모형을 전국적으로 확장하기
Font size: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/07/2023

TTDT – 7.19일 오전 빈증성 종합행정센터에서 베트남 공안부는 빈증성 당위원회와 협력하여 빈증성 기업의 보안질서산업단지에서의 '온 국민이 국가안보를 지킨다운동의 질과 효과 향상에 대한  자치  충격노동자 팀의 모형 구축에 대한 경험을 공유하기 위한 회의를 개최했다.회의에는 공안부 레꼬욱훙 차관, 빈증성 응우옌황타오 상임 부당서기장, 빈증성 인민위원회 응우옌록하 부위원장이 참석했다.

회의에서 개회연설을 하는 공안부 레꼬욱훙 차관은 "기업의 생산ꞏ경영과 근로자의 일상생활에 영향을 미치는 복잡한 세계 정세의 맥락에서, 근로자들 사이의 보안ꞏ질서 상황은 또한 불법 대부업, 마약 사용과 밀매, 기타 사회악 등과 같이 해결해야 할 많은 문제를 제기한다"고 강조했다. 그동안 보안ꞏ질서에 대한 자치 충격 모형은 충분히 긍정적인 효과를 발휘했으며 그중에 "빈증성 기업의 보안ꞏ질서에 대한 자치 충격노동자 팀 모형(모형이라고 함)은 매우 효과적"이라고 평가했다. 이 회의는 지자체들의 공안국이 빈증의 좋은 경험에서 배우고 전국적으로 이 모형을 확장할 기회이다. 모형의 효과적인 구현은 노동자들 사이의 노동조합과 당조직을 구축하기 위한 전제이다.

 


회의에 참석하는 대의원

차관은 "빈증은 근로자가 많이 모여 있는 지역이므로 근로자 안전을 확보하는 것이 매우 중요하다"고 언급했다. "모형은 근로자의 역할을 발휘해야 한다"며 "근로자는 모형을 주도하고 구현하며 모형으로부터 이익을 받는 주체"라고 밝혔다.


회의에서 개회연설을 하는 공안부 레꼬욱훙 차관

그는 대의원들이 모형이 앞으로 계속 효과적으로 운영될 수 있도록 '진실하고 솔직하게 말하라'는 정신으로 모형의 어려움, 원인, 한계, 긍정적인 측면, 효율성 및 솔루션을 분석해야 한다고 제안했다. 회의 후 공안부는 전국에 배포하고 모형을 확장할 요약 및 문서를 공포한다.


회의에서 발표하는 빈증성 응우옌황타오 상임 부당서기장 

회의에서 발표하는 응우옌황타오 님은 모형 구축 과정을 설명했다. 이에 따라 '온 국민이 국가안보를 지킨다' 운동에서 국민들의 시너지를 동원하기 위해 2018년 3월 7일에 빈증성 인민위원회는 2018~2022년 기간 기업의 보안ꞏ질서에 대한 자치 충격노동자 팀을 구성한다는 제안에 대한 제562/QĐ-UBND호 결정을 공포했다. 이는 근로자의 자발적인 조직이며 경찰력이 법과 업무에 대해 안내하는 기업의 보안ꞏ질서에 대한 충격력이다. 통계에 따르면 지금까지 지방 전체에는 19,390명의 구성원이 참여하는 1,021개의 충격노동자 팀이 구성되며 기업에서 안정적인 작업 환경을 구축하는 데 기여할 뿐만 아니라 산업단지 및 클러스터의 근로자 보안ꞏ질서 상황을 파악하는 경찰의 '확장된 팔'이 된다고 한다. 이로써 노동자들 사이의 인민 안보태세를 구축하여 지방의 국방ꞏ안보, 경제ꞏ사회 개발에 기여한다.


회의에서 모형을 구축하고 확장한 경험을 공유하는 빈증성 공안국장인 따반뎁 대좌

보고서에 따르면 지난 5년 동안 지방 내의 충격노동자 팀은 기업에서 9,662건의 사건을 순찰, 감시 및 처리했다고 한다. 1,182건 이상의 사건을 처리, 접수 및 해결하기 위해 보안ꞏ질서 관련 정보 3,239건을 경찰에 적시에 제공하고 보고했고, 57건의 소규모 화재 진압에 협력했으며 210개의 기업에서 파업방지를 위한 예방조치를 실시했으며 사업주, 경찰과 협력하여 29건의 파업을 안정시켰다.​

회의에서 빈증성 공안국과 지방의 단위 대표는 모형 구축 및 확장 경험을 공유했다. 동시에 전국의 성ꞏ시 공안은 업무 활동에 대한 정보, 상황 및 경험을 나누었다.

이 기회에 공안부는 모형 구축 및 확장에 뛰어난 성과를 거둔 04개의 단체와 07명의 개인에게 표창장을 수여했다.


모형 구현에 뛰어난 성과를 거둔 단체와 개인에게 표창장을 수여하는 공안부 지도자

 

Views:  Views:   20
Share:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Tin liên quan

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
뉴스 - 이벤트