뉴스 - 이벤트
Thứ 2, Ngày 08/01/2024, 08:00
빈증, 전자·반도체 산업 인력양성 강화
Font size: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/01/2024

​투저우못대학교와 선에듀 국제교육 주식회사는 1월 8일 오전 "강연자를 위한 반도체칩 설계 심층 연수 과정" 개강식을 개최했다. 

개막식에는 빈증성 당중앙 위원이자 빈증성 당서기장이자 국회대표단장인 응우옌반러이 ; 빈증 당위원회 상임위원이자 인민위원회 부위원장인 응우옌록하 ; 빈증부서  기관 투저우못 대학의 지도자; 도내 기업체와 대학 지도자들이 참석했다.

 반도체 산업 인력양성 강화1.png

"강연자를 위한 반도체칩 설계 심층 연수 과정" 개강식에 참석한 대표들

연수 과정은 2024년 1월 8일부터 2024년 5월 8일까지 4개월간 진행된다. 대학 강사인 학생들은 선에듀의 경험 있는 전문가들의 지도와 실무 지원을 받게 된다. 그 프로그램의 하이라이트는 학생들이 반도체칩 디자인 소프트웨어에 접근하고 사용할 수 있다는 것이다. 이 협력은 전자와 반도체칩 산업의 미래 발전의 요구를 충족시키기 위해 양질의 인력을 양성하는 데 도움이 된다.

투저우못대학교와 선에듀 국제교육 주식회사는 2023년 12월 26일 빈증성과 전국의 산업화 발전을 위해 반도체 회로 기술자 팀을 양성하고 당사자의 강점을 활용하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

이에 따라 협력 내용은 2024~2030년 기간, 2045년 목표로 베트남 반도체 기술 분야 고급 기술인력 양성사업에 따라 반도체 분야 기술자 5만명으로 팀을 구성하는 목표를 실현하는 것을 목표로 하고 있다. 이 사업은 국무총리의 지시로 국가혁신센터, 기획투자부가 개발했다.

 반도체 산업 인력양성 강화2.png

교육 과정의 개강식을 수행한 대표들
 반도체 산업 인력양성 강화3.png

투저우못대학교와 선에듀에게 축하의 의미로 꽃을 선물한 지도자들

투저우못대학교의 교장 응우옌꾸옥그응 박사는 이 과정 외에도 투저우못대학교가 연구 프로젝트, 혁신 및 기술 이전을 통해 전자 및 반도체 회로 분야의 기술 연구 개발에도 선에듀 회사와 협력할 것이며, 반도체 칩 생태계에 참여하고 발전시킨다. 동시에 하이테크 분야의 다른 부분 및 산업과 관련된 기술 향상을 위한 교육을 지속적으로 확대 및 배치한다.

 반도체 산업 인력양성 강화4.png

기념식에서 연설을 한 호치민시 하이테크파크 관리위원회 위원장인 응우옌안티 부교수-박사

개회식에서 호치민시 하이테크파크 관리위원회 위원장인 응우옌안티 부교수-박사는 "첨단산업발전의 지역연계" 주제로 논문을 발표했다. 이에 따라 가공·제조업, 특히 플랫폼 산업, 하이테크 분야를 연계하여 발전하고, 스마트 전문화 전략을 바탕으로 동남부를 통일된 경제공간으로 발전시키는 역할을 강조하고 있다.

반도체 산업 인력양성 강화5.png 

회의에서 발표한 인민위원회 부위원장인 응우옌록하

회의에서 발표한 인민위원회 부위원장인 응우옌록하 씨는  4차 산업혁명의 맥락에서 종합적인 디지털 전환과 함께 반도체칩 산업은 중요한 기반산업 중 하나라고 말했다. 빈증은 반도체칩 산업 발전을 위해 인프라 개발, 투자 유치, 과학기술 전수, 인력 양성 등 적극적인 준비를 해왔다고 말했다. 특히, 자격과 전문성이 높은 인재를 개발하는 것은 매우 중요하며 신속하고 종합적으로 시행되어야 한다.

 

그는 이 과정에 참여하는 강사들이 반도체 마이크로칩을 위한 도의 인력양성과 개발을 지속할 수 있는 양질의 핵심세력이 되기를 바라며, 동시에 빈증과 지역의 첨단기술 투자유치 증대를 위해 반도체칩 생태계 발전을 촉진하여 새로운 동기와 유치를 창출하는 데 동참하는 것을 목표로 하고 있다.

빈증 인민위원회 부위원장은 "투저우못대학은 4차산업과 관련된 다른 기술분야의 전문교육과정을 지속적으로 연구하고 배치할 것을 권고한다. 부서는 대학을 지원하고, 반도체칩 인력양성의 질을 향상시키기 위한 내용을 시행하여 2030년까지 국가의 현대산업 중심지가 되겠다는 목표에 기여할 것이다."라고 강조했다.

 반도체 산업 인력양성 강화6.png

회의에서 발표한 빈증성 당서기장인 응우옌반러이 씨

빈증성 당서기장인 응우옌반러이 씨는 투저우못대학교와 선에듀 간의 협력 활동을 높이 평가하며 연수 과정의 성공을 기원하며, 향후 전자 및 반도체칩 산업의 발전 요구를 충족시켜 빈증성과 동남부 및 국가 전체의 양질의 인적 자원 개발에 기여했다.

반도체 산업 인력양성 강화7.png 

대표들의 기념사진

Views:  Views:   44
Share:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
뉴스 - 이벤트